Văn bản

Thông tư

5/25/2016 10:08:32 AM

Thông tư THÔNG TƯBan hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở,bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại họcvà chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung ...

Chọn trang
TRA CỨU
Họ và tên
Sinh ngày
Tháng
Năm
Số CMND
Học tại Trường
Số hiệu Bằng