Thông báo

Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2015

6/8/2016 1:45:23 PM Tại kỳ phỏng vấn kiểm tra kiến thức ngày 06/10/2015
Danh sách xem trong tệp đính kèm

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

Các Tin đã đăng
Thông báo tuyển sinh 6/8/2016 1:44:46 PM Thông báo tuyển sinh 6/8/2016 1:44:46 PM Thông báo tuyển sinh 6/8/2016 1:44:46 PM
TRA CỨU
Họ và tên
Sinh ngày
Tháng
Năm
Số CMND
Học tại Trường
Số hiệu Bằng